Page 5 - Listovacka_Tatry magazin_ZIMA_FINAL
P. 5

ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA            ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA
        VYSOKÝ LEVEL       PEŠIA TURISTIKA V ZIME                 Redakcia/Editors:
                     VYŽADUJE DOBRÚ
        TURISTIKY         KONDÍCIU, PLÁNOVANIE                  redakčný tím Progrup
                     A VYBAVENIE
                           K onštatovať, že
                            Tatry sú Mekkou
                            pešej turistiky na
                           Slovensku, by bol objav teplej vody.
                          Vari každý fanúšik hôr v nich má svoju ob- Grafické spracovanie/Graphic designer:
                          ľúbenú trasu, chodník, dolinu či štít. Akosi priro-
                          dzene si zážitky z šliapania v lone kopcov a údolí spá-
                         jame s obdobím medzi neskoršou jarou a ranou jeseňou.  Miroslava Hruškociová
                         Vykročiť v ústrety zážitkom z turistiky sa však dá aj po sne-
                         hu. Pravda, za úplne iných podmienok.

                         Čo by mal turista pri plánova- prípadne sa informovať v infocentrách
                        Zimná  ní zimnej túry zohľadniť? jednotlivých stredísk, alebo aj na www.
                        a letná  V prvom rade treba vziať do úvahy nízku  laviny.sk, kde sú aktuálne informá-
                        turisti- teplotu a prítomnosť snehu, do ktorého  cie o lavínovom nebezpečenstve.
                       ka sú dva  sa turista zabára – môže ho byť veľa   Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
                       diametrálne  a môže byť čerstvý. Tomu treba prispô- Dá sa v zime počítať s tým, že by boli
                       odlišné svety,  sobiť obuv, prípadne snežnice. Sneh  turistické chodníky upravované?
                       hrozia pri nich úplne  môže byť aj premrznutý, ľadový, preto by  Nie je v ľudských silách upravovať chod-
                       odlišné riziká. Tá zimná  si mal turista vždy vopred zistiť pod- níky na vysokohorské chaty, počasie sa
                      je čerešničkou na tor- mienky v lokalite, kam sa chce vybrať. Aj  príliš rýchlo mení a môže priniesť množ- Obálka: Marek Hajkovský,
                      te pešej turistiky, je však  ľahšie výstupy, ako je Zbojnícka či Téryho Ako sa vystrojiť? Čo si obliecť, čo obuť, 38
                            stvo snehu, ľad, námrazu. Treba preto
                      omnoho náročnejšia. Hrozia  chata, môžu byť nebezpečné – či už pre  počítať s nebezpečenstvom pošmyknu-
                      lavíny, treba mať podstatne viac  riziko lavín, alebo pošmyknutia. Preto  tia, výskytom lavínových svahov, ktoré
                      oblečenia, špeciálne vybavenie,  treba mať diametrálne odlišné vybave- zasahujú do trasy.
                     detailne sledovať počasie vrátane  nie, ktoré neradno podceniť. Napríklad  Pre orientáciu v zimnom teréne býva  archív, firemné fotografie, autori príspevkov,
                     lavínových hrozieb, mať skúsenos- výstup na Téryho chatu v zime je úplne  na frekventovanejších chodníkoch
                „Zimná turistika je  ti. Ide naozaj o vysoký level, o vrchol  o inom ako letný výstup. Treba si preto  tyčové značenie, ktoré pomáha turistovi
                čerešničkou na torte pešej  turistiky. Je podstatne náročnejšia  vopred zistiť čo najviac informácií o pod- zorientovať sa a zabrániť, aby sa stratil.
                         mienkach na trase. Väčšina údajov je na
                     na fyzickú i psychickú kondíciu, aj na
                turistiky,“ hovorí riaditeľ  plánovanie túry, hovorí riaditeľ Horskej  internetovej stránke Horskej záchrannej  archív stredísk, Marek Hajkovský, Jakub Vojtek,
                Horskej záchrannej služby  záchrannej služby Marek Biskupič. služby www.hzs.sk, máme tiež mete- čo by malo pribudnúť v ruksaku?
                            pade mali byť mačky – či už priamo
                         počasie sledovať v priamom prenose,
         Foto: Martin Buliak Marek Biskupič. orologické stanice, na ktorých sa dá  Súčasťou výstroja by v každom prí-
        TATRY MAGAZÍN              PODPORUJEME IMIDŽ TATIER         fotobanka: 123rf.com
                  38  39

                                                Príjem inzercie/Advertising:
                                                 tel.: +421 902 932 667
                                                tatrymagazin@progrup.sk

                                     DO PRÍRODY
              DO PRÍRODY HORY AKO STVORENÉ L yže, bicykel, skialpy, ale aj obyčajné turistické topánky. Čo šport, to nová výzva  Adresa vydavateľa/Publishing address:
       44         PRE „OUTDOOR“    neskôr však svoju záľubu premenila na živobytie. Popri prezentovaní tatranských krás sa  Klincová 35, 821 08 Bratislava
                             a zároveň množstvo novej inšpirácie. Mladá Liptáčka Miriama Kováčová je dieťa
                                                 PROGRUP SK, s. r. o.
                             hôr a zanietená športovkyňa, z ktorej sa stala populárna influencerka na soci-
                             álnych sieťach. Najskôr z potuliek po horách zverejňovala len krásne fotografie,
                            však najmä fanúšikov adrenalínu snaží aj vzdelávať.
                             Foto: Boris Michalíček_www.borievky.com.txt
                                 Hory a šport sú dve spojené nádoby. Nie kaž-
                                 dý si ich však zamiluje natoľko, aby v nich trá-
                                 vil takmer celý rok. Čo vás k nim priťahuje?
                                 Keď sa na ne odmalička pozeráte, akosi prirodzene
                                                  IČO: 51014751
                                 si k okolitým kopcom a prekrásnej liptovskej prírode
                                 vytvoríte puto. V detstve som ich príliš nevyhľadávala,  progrup@progrup.sk
                                 ale od strednej a najmä vysokej školy sa to začalo meniť.
                                 Rodičia ma síce viedli k turistike a lyžovaniu, no videla
                                 som, že sú aj iné možnosti a tak som postupne začala
                                 skúšať. Najskôr lezenie, neskôr skialpinizmus a bicykel.
                                 Súdiac podľa vašich fotografií a videí si pobyt
                                 v horách užívate plnými dúškami. Ako však vznik-
                                 la myšlienka začať ich propagovať vo veľkom?
                                 Najskôr som len občas po vydarenej túre pridala na
                                 sociálnu sieť nejakú peknú fotku hôr alebo prírody.  Periodicita: 2 x ročne
                                 Chcela som ňou potešiť okruh blízkych a kamarátov.
                                 Všetkým sa to páčilo a mnohí z nich sa mi ozvali, že ich
                                 tým motivujem tráviť čas aktívne na čerstvom vzduchu.
                                 Ich počet stále rástol a všetci očakávali ďalšie príspev-
                                 ky. Nemala som dôvod ich tam nedávať, myslím si, že  Dátum vydania: december 2022
                                 dobrý „influence“ k zdravému pohybu a horám je vítaný.
                                 Zo záľuby sa postupne stalo zamestnanie a za-
                                 čali ste pracovať v redakcii MTHIKER, pre ktorý
                                 píšete články o outdoorových športoch a pre fa-
                                 núšikov pripravujete aj vzdelávacie videá. Bolo to
                                 také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá?
               LIPTOV NA VŠETKY           Verte, mala som veľký problém postaviť sa pred kameru  Ocenenia:
                                 a plynule sa prihovárať divákom. Prvé pokusy boli biedne,
                                 ale zvykla som si a dnes už s kameramanom nemusíme
                                 jednu vetu opakovať desaťkrát (smiech). Odovzdávať
               SPÔSOBY               skúsenosti, ako sa bezpečne hýbať a správať v horách,  Špeciálna cena poroty 2015
                                 čo si zobrať na výlet, kde si naštudovať informácie a ako
                                 sa pripraviť na turistiku, šliapanie na lyžiach alebo lezenie
                                 na skalách či na ferrate. Tejto téme som sa venovala
                             Baví ma ukazovať ľuďom, ako sa
                             bezpečne hýbať a správať v horách. už na škole, takže som len spojila príjemné s užitoč-
                                 ným. Držím sa však jedného pravidla, ktoré odporúčam
                                             Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
              TATRY MAGAZÍN    44  45      PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
                                                  Grand Prix 2016
                                                Podnikové médium roka
                                                 2015, 2016, 2017, 2018
                           L
                                           Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
                            takmer 120 rokov hrdo tróni 56
        SVIEŽI NÁDYCH            Grandhotel  TOP UBYTOVANIE   povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
         vône legendy            nadväzuje na           zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
                           Starý Smokovec
                           tradície i trendy
                           N edá sa obísť bez povšimnu- nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
                            tia. Naopak, láka majestátnym

                            vzhľadom a príbehom, pretka-
                            ným osobnosťami. Ikona už
                           v samom srdci Vysokých Tatier, vrásky však
                           neukazuje, práve naopak. Svieži elegán si váži  Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
                           svoju históriu rovnako ako svojich hostí.
                           Grandhotel Starý Smokovec  však nespoliehajú len na ňu.
                           patrí k symbolom Vysokých  Doba sa mení, zvyšuje nároky  MKSR EV 4632/12
                           Tatier. Vždy, keď doň vkro- a na ne aj náležite reagujú.
                           čím, príde mi na myseľ, koľko  „Náš hotel zostáva naďa-
                           a akých hostí prešlo jeho  lej historický, ale vnímame,
                           dverami od roku 1904, keď ho  že klienti sa menia, chcú si
                           ešte za rakúsko-uhorskej mo- viac oddýchnuť, zrelaxovať
                           narchie otvorili. Predstavím si  v pohode rodiny. Preto sme sa
                           hrkot kolies kočiarov, z ktorých  rozhodli zvýšiť úroveň našich
                           vystupujú dámy v róbach, páni  wellness priestorov,“ pre-
                           v klobúkoch a livrejova- zrádza mi pri šálke výbornej
                           ní poslíčkovia ich úslužne  čokolády v hotelovom Wilson
                           uvádzajú dovnútra... Dnes  bare riaditeľ Matej Fujka.
                           tu stojím ja, kochám sa jeho  Zakrátko je mi jasné, že hostia
                           elegantnými tvarmi, rozhodne  sa majú na čo tešiť. Novú tvár
                           však nemám pocit, že by som  dostane postupne bazén,
                           vošiel do múzea. Hotel vonia  masážne miestnosti a ná-
                           sviežosťou a životom, obrazne  sledne aj sauny. Hneď by som
                           aj doslova. Noblesa mu však  sa tam vychytil, ale keďže sa
                           ostala a to je dobre. zhovárame uprostred jesene,
                             pán riaditeľ moje nadšenie
                           Viac pre relax zhovievavo tlmí. Zrekonštru-
                           Práve jedinečná atmosféra  ovaný veľký bazén uvedú do
                           do Grandhotela Starý Smo- prevádzky počas zimnej se-
                           kovec stále priťahuje hostí  zóny, nový malý bazén spolu
                           – pravidelných aj nových.  s masérskymi miestnosťami,
                           História a patina tohto miesta  recepciou a schodiskom už od
        Foto: Marek Hajkovský        sa nedá kúpiť, rozhodne sa  jej začiatku, dozvedám sa.
         Y
         MA
        TAT TATRY MAGAZÍN            PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
         R
                  56  57
         GAZÍN

                                                         www.visitliptov.sk
                                            www.regiontatry.sk    www.horehronie.sk
                                          Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10